ผู้บริหารและบุคลากร พศจ.บึงกาฬ

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายอัครนันท์  นนทา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

 

 

 
นางณัฏฐนันท์  เลี้ยวสกุลนำชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 

 

นายธนกร  เที่ยงนนดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวสายแก้ว  ศรีนาดวง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุณัฎฐา  นนทะภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวปฏิญญา   สิงห์สุนีย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นางสาววาสนา  หล่มเหลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายประเสริิฐ  ไชยวงษ์
พนักงานขับรถ
นางสาวจุฑารัตน์   ดอกไม้ทอง
แม่บ้าน
 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,285