พศจ.บึงกาฬ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พศจ.บึงกาฬ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ........................................ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นายธนากร เที่ยงนนดา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสายแก้ว ศรีนาดวง นางสาวสุณัฏฐา นนทะภา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชนชาวอำเภอบุ่งคล้า โดยพระเทพวรมุนี ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดจันทร์เดชบำรุง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,422